donderdag 20 november 20142 Timotheus 2: 1 - 6

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 
Gebeden die uitgesproken worden in 70 verschillende talen

Matteus 6: 9-13
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.1 Timoteüs 2:1-2
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart beroert zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en naar uw Wil mogen levenLucas 23:34 
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.