Farsi

Matteus 6:9-13
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد
پادشاهی تو بیاید و خواست تو انجام شود
اراده تو چنانچه در آسمان اجرا می شود بر زمین نیز به انجام رسد
نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما
گناهان ما را ببخش، چنانکه ما نیز، آنان را که بر ما گناه کردند می بخشیم
و ما را در وسوسه میاور بلکه ما را از شریر ها دور ساز

Timoteus 2:1-2
ای پدر آسمانی ما برای تمام مقامات دنیا دعا میکنیم که شما قلبشان را لمس کرده، به طوری که بندگانت، بندگان خدا، در صلح و آرامش و با خواستت بتوانند زندگی کنند

Lucas 23:34
خداوندا، آنها را ببخش، چونکه آنها نمیدانند که دارد چکار میکنند


Geen opmerkingen:

Een reactie posten