Vietnamees

Gebeden in het Vietnamees
Gebeden in het Nederlands
Nederlands Bijbel Genootschap 1951 (NBG)

Gebeden in het Vietnamees
1934 Vietnamese Bible (VIET)

Matteus 6:9-13
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Matthew 6: 9-13
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
 Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên,                                                ở đất như trời!                                            Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi,                như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ,           mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
1 Timoteüs 2:1-2
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en  naar uw Wil  mogen leven 

1 Timothy 2: 1-2
Cha ở trên trời, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các người cầm quyền trên thế giới, sao thấu đến trái tim của họ,                      để con của Thiên Chúa có thể sống an cư lạc nghiệp và được thánh thiện như Ngài.
Lucas 23:34
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Luke 23:34
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.Geen opmerkingen:

Een reactie posten