Kinyarwanda (Rwanda)

Vertaling in Kinyarwanda  (Rwanda)

Matayo 6:9-13
Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe,
10Ubwami bwawe nibuze,
icyo ushaka gikorwe mu nsi
nk’uko gikorwa mu ijuru.
11Ifunguro ridutunga uriduhe none.
12Utubabarire ibicumuro byacu,
nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho.
13Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi.

Timote, iya 2:1-2
"Dawe uri mu ijuru, dusengeye buri muyobozi ku isi hose, tubasabira gukorwa ku mitima nawe, kugira ngo abantu bawe, abantu b'Imana, babeho mu mahoro, mu mutuzo no mu bushake bwawe"Luka 23:34
Nuko Yezu yambaza avuga ati «Dawe, bababarire, kuko batazi icyo bakora.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten