Fries

Gebeden in het Fries


Matteüs 6:9-13

Us Heit yn de himel,
lit Jo namme hillige wurde,
lit Jo keninkryk komme, lit Jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn`e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa't ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade.Himelske Heit, wy bidde foar alle gesachdragers yn de hiele wrâld, dat Jo harren hert oanreitsje, sadat Jo folk, Gods folk, yn frede en rêst en nei Jo wollen libje meiLucas 23:34


Heit, ferjou it harren, want hja witte net wat hja dogge

Geen opmerkingen:

Een reactie posten