Lets

Gebeden in het Lets

Mateja evanģēlijs 6:9-13
 Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds.
 Lai nāk tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.Debesu Tēvs, mēs lūdzamies par visas pasaules valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs, Dieva bērni, dzīvotu mierā un saticībā visā dievbijībā un cienībā.


Lūkas evanģēlijs 23:34
Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten