Tagalog (Filipijnen)

Gebeden in het Tagalog (Filippijnen)
Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)Mateo 6: 9-13
Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.Ama sa langit, Pinapanalangin  na iyong haplusin ang puso ng mga tao na nasa kapangyarihan. Para ang mga tao, mga tao ng Diyos, ay mabuhay na mapayapa at matiwasay ayon sa iyong kagustuhan.Lucas 23:34

Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten